INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

Senaste uppdatering: 21 september 2022

Nissan Connect Door to Door Navigation-appen (“appen”), som publicerats av Nissan Motor Co., Ltd (“Nissan” eller “vi”), är en GPS-navigeringsapp som guidar dig “dörr till dörr” från en destination till nästa och tillbaka till ditt Nissan-fordon igen.

I synnerhet ger appen dig följande funktioner:

 • Find My Car: när din enhet är ansluten till navigationssystemet på ditt Nissan-fordon tar appen emot den aktuella platsen för ditt Nissan-fordon. När du lämnar ditt Nissan-fordon får du ett meddelande på din enhet. Ditt Nissan-fordons position visas på kartan så att du hittar det senare.
 • Final Destination Navigation: när din enhet är ansluten till navigationssystemet på ditt Nissan-fordon tar appen emot den aktuella platsen för ditt Nissan-fordon, adressen där du parkerade. Den visas på kartan. Om du är inom 5 kilometer från slutdestinationen kommer en promenadväg att finnas tillgänglig för att ta dig till din slutdestination. Om du befinner dig längre än 5 kilometer från din slutdestination kommer en promenadväg inte att skapas automatiskt.
 • Skicka en destination till ditt Nissan-fordon: använd appen för att hitta en destination och skicka den till ditt Nissan-fordon.

När du bläddrar i och använder appen och de tillhörande tjänsterna förser du Nissan med dina personuppgifter. Som utgivare agerar Nissan som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar sådana uppgifter med hjälp av TomTom som databehandlare. 


Läs denna integritetspolicy noggrant, eftersom den förklarar hur Nissan använder dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter om dem. Denna integritetspolicy kompletterar appens villkor och alla dokument eller meddelanden som kan hänvisa till denna integritetspolicy.


Om du har några frågor relaterade till integritet, kan du kontakta Nissans dataskyddskontaktpunkt genom att skicka ett e-postmeddelande till nml_globaldataprivacyoffice@mail.nissan.co.jp.

1. VILKEN SLAGS PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN AV NISSAN? 

  Typ av data  Exempel på data 
  Kontaktuppgifter E-postadress
  Data relaterade till plats 
Placering i realtid för din enhet, plats i realtid för ditt Nissan-fordon
  Data relaterade till navigering
Din slutdestination, avståndet till din slutdestination, din ankomsttid, vägbeskrivningarna, promenadbeskrivningarna, adressen där ditt Nissan-fordon är parkerat, dina sparade destinationer (hem, arbete, andra destinationer), information om din adressbok (inklusive identifieringsdata och adresser till dina kontakter), dina navigeringsinställningar (frekvens för trafikuppdateringar, avståndsenheter osv.) 
  Data relaterade till appen  Version av appen, version av kartorna som laddats upp i appen 

När du bestämmer dig för att tillåta åtkomst till din adressbok i appen förser du Nissan med personuppgifter relaterade till tredje parter (d.v.s. identifieringsdata och adresser). Under sådana omständigheter vill vi påminna dig om att det är ditt ansvar att informera dina kontakter om Nissans överföring och användning av deras personuppgifter och att förse dem med denna integritetspolicy. 

Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska eller valfria, beroende på din begäran. Obligatoriska data kommer att markeras som sådana vid insamlingsplatsen. Om du vägrar att tillhandahålla obligatoriska data kanske Nissan inte kan behandla din begäran (t.ex. skapande av ditt användarkonto, anslutning av appen till ditt Nissan-fordon, tillhandahållande av GPSnavigeringstjänster via appen, osv.).  

2. I VILKA SYFTEN ANVÄNDER NISSAN DINA PERSONUPPGIFTER? 


Nissan använder dina personuppgifter endast i följande syften: 

  Syften Exempel på användning av dina personuppgifter Juridiska grunder
  Skapa och hantera ditt användarkonto  • för att skapa ditt användarkonto

• för att autentisera dig på appen för att spara dina favoritdestinationer 

• för att uppdatera ditt användarkonto vid behov
Tillämpning av appens användarvillkor
  Prestanda för GPS-navigeringstjänsterna 
• för att lokalisera din enhet i realtid (med en påminnelse som ska godkännas att det finns en lokaliseringsfunktion i realtid), för att förse dig med GPS-navigeringstjänsterna

• för att lokalisera ditt Nissan-fordon i realtid (med en påminnelse som ska godkännas att det finns en lokaliserings-funktion i realtid), för att förse dig med GPS-navigeringstjänsterna 

• för att dela din slutdestination med ditt Nissan-fordons navigationssystem genom att ansluta appen till ditt Nissan-fordon 

• för att guida dig till din slutdestination medan du kör

• för att guida dig till din slutdestination när du promenerar, efter att du har parkerat ditt Nissan-fordon

• för att spara ditt Nissan-fordons plats för att guida dig tillbaka till ditt Nissan-fordon igen

• för att spara dina favoritdestinationer för att du snabbare ska kunna komma åt dem

• för att dela din Nissanfordonsplats med en annan navigeringsapplikation på din enhet

• för att automatiskt ladda ner uppdaterad fordonstrafik och kartor på appen
Tillämpning av  användarvillkor
  Navigering till sparade destinationer/favoritdestinationer 
• för att ge appen åtkomst till din adressbok, för att guida dig till dina kontakters valda adresser Ditt samtycke
  Förbättra appen och de tillhörande tjänsterna, såväl som din användarupplevelse  • för att förbättra appen och tillhörande tjänster 

• för att underlätta när du bläddrar i appen

• för att vidta åtgärder utformade för att skydda appens säkerhet
Nissans berättigade intresse att förbättra appen och de tillhörande tjänsterna, såväl som din användarupplevelse 
  Hantering av administrativt förfarande eller rättstvister • för att hantera eventuella tvister eller rättstvister  Nissans berättigade intresse av att försvara sina rättigheter och intressen
  Efterlevnad av juridiska och regulatoriska skyldigheter  • för att efterleva juridiska och regulatoriska skyldigheter 

• för att behandla dina förfrågningar om att utöva dina rättigheter
Juridiska och regulatoriska skyldigheter Nissan är föremål för 

3. VEM HAR ÅTKOMST TILL DINA PERSONUPPGIFTER?


Dina personuppgifter kan överföras till följande mottagare när du använder och bläddrar i appen och tillhörande tjänster: 

  Mottagare  Syften 
  Nissan och dess vederbörligen auktoriserade anställda För att hantera appen och tillhörande tjänster enligt avsnitt 2 i denna integritetspolicy 
  TomTom  Som personuppgiftsbiträde, för att utföra GPS-navigeringstjänsterna på uppdrag av Nissan
  Nissans tjänsteleverantörer (värdleverantör, IT-tjänsteleverantörer, osv.)  Exklusivt för operativa och tekniska ändamål relaterade till hanteringen av appen och tillhörande tjänster
  Administrativa eller juridiska myndigheter Endast i fallet med en uttrycklig och motiverad begäran eller i fallet med en påstådd överträdelse av lagar eller bestämmelser
  Jurister och alla intresserade parter Exklusivt när det gäller hantering av eventuella tvister och andra juridiska frågor där så är lämpligt

4. KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER ATT ÖVERFÖRAS UTANFÖR EUROPEISKA UNIONEN (EU)/EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EEA)/STORBRITANNIEN/SCHWEIZ?


Eftersom Nissan, dess dotterbolag och några av dess tjänsteleverantörer finns i länder utanför EU/EES/STORBRITANNIEN/SCHWEIZ, behandlas dina personuppgifter i tredjeländer. 

När dina personuppgifter överförs till sådana tredjeländer, implementerar Nissan, i avsaknad av ett adekvat beslut och, i förekommande fall, efter att ha genomfört en bedömning av lämpligheten av dina rättigheter på tredjelandets territorium, de lagliga skydd och/eller avtalsskydd som krävs av tillämpliga dataskyddslagar (såsom europeiska standardavtalsklausuler).  

5. HUR SKYDDAR NISSAN DINA PERSONUPPGIFTER?

Nissan har implementerat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, i synnerhet mot potentiella personuppgiftsintrång. Dessa åtgärder kommer att garantera en säkerhetsnivå som är lämplig för personuppgifterna och kommer att ta hänsyn till den senaste tekniken och kostnaden för genomförandet i förhållande till riskerna och arten av de personuppgifter som ska skyddas.

Nissan garanterar att dess anställda och alla andra personer som behandlar dina personuppgifter kommer att respektera Nissans interna regler och procedurer relaterade till skydd av personuppgifter. I detta sammanhang granskar och uppdaterar Nissan regelbundet sina rutiner för att förbättra din integritet och säkerställer att dess interna regler och procedurer följs.

Om du har hittat en sårbarhet eller vill rapportera en säkerhetsincident kan du kontakta Nissans dataskyddskontaktpunkt direkt genom att skicka e-post NML_Globaldataprivacyoffice@mail.nissan.co.jp.

6. HUR LÄNGE LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Som en allmän regel kommer dina personuppgifter endast att lagras under den period som är nödvändig för att uppnå de syften för vilka nämnda uppgifter samlades in. 

I synnerhet:

 • data relaterade till ditt användarkonto sparas tills ditt användarkonto raderas eller efter två (2) års inaktivitet på ditt användarkonto;
 • data relaterade till GPS-navigeringstjänsterna sparas tills den efterfrågade tjänsten har tillhandahållits eller tills de raderas om du har bestämt dig för att spara dem i appen; 
 • din internet- eller annan elektronisk nätverksaktivitetsinformation sparas under en period på tretton (13) månader från insamlingen.

Utöver dessa lagringsperioder kan personuppgifter lagras för bevisändamål endast under tillämplig preskriberingstid (t.ex. de vanligaste av dessa lagringsperioder är vanligtvis mellan 5 till 7 år för sådana ändamål). 

7. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER I FRÅGA OM DINA PERSONUPPGIFTER?


Om du är baserad i EU/EE/STORBRITANNIEN/SCHWEIZ har du följande rättigheter över dina personuppgifter:

 • du kan begära åtkomst till dina personuppgifter för att få tydlig, transparent och begriplig information om hur Nissan behandlar dina personuppgifter (enligt den här policyn), samt en kopia av dina personuppgifter.
 • du kan begära rättelse av dina personuppgifter för att erhålla ändring av dina personuppgifter om de är föråldrade, felaktiga eller ofullständiga.
 • du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter när behandlingen baseras på Nissans berättigade intresse. Nissan kommer inte längre att behandla dina personuppgifter om inte Nissan visar övertygande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, såsom respekten för en rättslig skyldighet (t.ex. rättslig skyldighet som inbegriper lagring av handlingar), eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • förutom om du bor i Schweiz kan du begära begränsning av behandlingen under en begränsad tidsperiod, särskilt för att utföra vissa verifieringar, där något av följande gäller:

➢ du bestrider riktigheten av dina personuppgifter, vars behandling är begränsad under den period som krävs för att Nissan ska kunna verifiera riktigheten av sådana personuppgifter;

➢ behandlingen är olaglig och i stället för att begära att personuppgifterna raderas föredrar du att begränsa användningen av dem; 

➢ Nissan behöver inte längre dina personuppgifter för behandlingens syften, men du behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk; 

➢ du har invänt mot behandlingen, som alltså är begränsad i väntan på verifieringen av om Nissans tvingande legitima grunder kan åsidosätta dina intressen, rättigheter och friheter.

 • du kan återkalla ditt samtycke när som helst, utan att detta återkallande påverkar lagligheten av tidigare utförda behandlingar.
 • förutom om du är baserad i Schweiz kan du be om att få ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du kan även begära deras överföring till en annan personuppgiftsansvarig där det är tekniskt genomförbart. Denna rätt kan inte utövas under alla omständigheter. Rätten gäller endast om den uppfyller alla följande villkor:

➢ din begäran är endast relaterad till dina personuppgifter (exklusive anonyma eller tredje parts data);

➢ din begäran påverkar inte andras rättigheter eller friheter, i synnerhet Nissans (t.ex. affärshemligheter) eller en tredje parts rättigheter eller friheter (t.ex. immateriell egendom); 

➢ behandlingen utförs med automatiserade medel (pappersfiler ingår därför inte);

➢ behandlingen baseras på samtycke eller fullgörande av ett avtal.

 • du kan begära radering av dina personuppgifter (även känd som rätten att bli bortglömd), där en av följande rättsliga grunder gäller:

➢ du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter och det finns inga tvingande legitima skäl som motiverar behandlingen av dina personuppgifter (t.ex. rättslig skyldighet att bevara dokument);

➢ du bestämmer dig för att återkalla ditt samtycke som behandlingen baseras på; 

➢ dina personuppgifter är inte längre användbara för de ursprungliga ändamålen för vilka de samlades in eller för någon annan typ av behandling; 

➢ användningen av dina uppgifter överensstämmer inte med tillämpliga lagar eller bestämmelser. 

Beroende på ditt hemland kan du ha ytterligare rättigheter med avseende på behandlingen av dina personuppgifter.


Under vissa omständigheter kan Nissan be dig om specifik information för att bekräfta din identitet och säkerställa utövandet av dina rättigheter. Detta är ytterligare en lämplig säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till en person som inte har rätt att ta emot dem.

Om du har några frågor relaterade till integritet, eller om du vill utöva dina rättigheter, kan du kontakta Nissans dataskyddskontaktpunkt genom att skicka ett e-postmeddelande till NML_Globaldataprivacyoffice@mail.nissan.co.jp.


Om du vill kan du också lämna in ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet. Denna rättighet kan utövas när som helst, kostnadsfritt, med undantag för eventuella portoavgifter eller kostnader relaterade till juridisk representation eller assistans om du väljer att anlita tredje parts assistans för förfarandet. 

8. Ändringar av denna policy 


Denna integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan, särskilt för att återspegla ändringar i de tjänster som tillhandahålls av appen eller tillämpliga lagar. Nissan kommer att förse dig med den uppdaterade integritetspolicyn på lämpligt sätt om så krävs enligt gällande lagar. I vilket fall som helst rekommenderar vi att du läser denna integritetspolicy varje gang du använder appen.